ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α'

Εφαρμοσμένων γλωσσών & Διαπολιτισμικής επικοινωνίας (ΕΓΔΕ)

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα

Το μάθημα εισάγει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές στην προβληματική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δηλαδή στα ζητούμενα και τις μεθόδους της εκπαίδευσης που παρέχεται σε ομάδες με εθνο-πολιτισμική ανομοιογένεια. Επικεντρώνεται στις έννοιες της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης, της αντι-ρατσιστικής και της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και στη σημασία των εκάστοτε κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων σε σχέση με τις εκπαιδευτικές επιλογές. Η διδασκαλία συνδυάζει τη θεωρία με τη μελέτη παραδειγμάτων από διαφορετικά εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Έμφαση δίνεται στο νομοθετικό πλαίσιο και σε μοντέλα υλοποίησης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Διδάσκοντες: Νικόλαος Γογωνάς

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στο μάθημα αυτό ασχολούμαστε με θέματα σχετικά με τη μετανάστευση. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην μετανάστευση ως μέρος μιας διεθνικής επανάστασης η οποία επαναδιαμορφώνει τον κόσμο. Ένα σημαντικό ζήτημα που επίσης εξετάζουμε είναι το κατά πόσον οι εθνοτικές μειονότητες θα πρέπει να διατηρούν τις πολιτισμικές τους πρακτικές χωρίς να αποτελούν «απειλή» για τους εθνικούς πολιτισμούς. Επιπλέον, εξετάζουμε την ανάπτυξη σχέσεων με τους «πολιτισμικούς άλλους» και εστιάζουμε στην επίλυση συγκρούσεων ανάμεσα σε ομάδες, περιοχές και έθνη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους ιστορικούς λόγους των συγκρούσεων, όπως π.χ. ιστορικοί ανταγωνισμοί ανάμεσα σε εθνοτικές ομάδες (π.χ. Άραβες και Εβραίοι, Σέρβοι και Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου). Παρουσιάζουμε τις προσεγγίσεις διαφόρων πολιτισμών ως προς την αντιμετώπιση διάχυτων ή συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς πολιτισμικές ομάδες μετακινούνται από μία περίοδο βίαιων συγκρούσεων ή καταπιέσεων  προς μία περίοδο ειρήνης  δημοκρατίας και σεβασμού ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Τέλος, εξετάζουμε τον ρόλο των ΜΜΕ στην πολιτισμική αλλαγή και ερευνούμε πώς τα ΜΜΕ κατασκευάζουν και διαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα.

Διδάσκοντες: Νικόλαος Γογωνάς

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στόχος του μαθήματος είναι, μέσα από τη μελέτη κειμένων της παγκόσμιας λογοτεχνίας (τόσο λογοτεχνίας για ενήλικες όσο και λογοτεχνίας για παιδιά/εφήβους), οι φοιτήτριες/φοιτητές να μελετήσουν τη σχέση λογοτεχνίας και διαπολιτισμικότητας, και τον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει όχημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι φοιτήτριες/φοιτητές ασκούνται στην ερμηνεία κειμένων και στην κριτική σκέψη, και μελετούν θέματα όπως η αναπαράσταση άλλων πολιτισμών στη λογοτεχνία, ο ρόλος της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση πολιτισμικής ταυτότητας και στον διάλογο των πολιτισμών, και η λογοτεχνία ως μέσο προώθησης ενός διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού προτύπου.

Διδάσκοντες: Σπυρίδων Κιοσσές

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου της «κριτικής ανάλυσης λόγου» στη μελέτη κειμένων οικονομικού και διεθνολογικού περιεχομένου. Ειδικότερα, οι φοιτήτριες/φοιτητές, αφού εξοικειωθούν με τις αρχές και τα εργαλεία ανάλυσης της Κριτικής ανάλυσης λόγου, θα κληθούν να αναλύσουν αυθεντικά κείμενα οικονομικού και διεθνολογικού υποβάθρου.

Διδάσκοντες: Ιωάννης Γαλαντόμος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στο μάθημα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να αναστοχαστούν σχετικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης και των κυρίαρχων λόγων γύρω από αυτή αναγνωρίζοντας μορφές ρατσιστικού λόγου προς τις μεταναστευτικές ροές, κυρίαρχους τρόπους αναπαράστασης της μετανάστριας και της προσφύγισσας, καθώς και τις μεταφορές που συνδιαμορφώνουν την αντίληψή μας για την ιδιότητα της μετανάστριας. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με τις μορφές και τις διαστάσεις της μετανάστευσης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η (εξαναγκασμένη) μετανάστευση μπορεί να επιδρά στην ανα/διαμόρφωση των ταυτοτήτων των ατόμων σε κίνηση. Ακόμη, το μάθημα στοχεύει να αναδείξει τον λόγο της υπερποικιλότητας και να αναπτύξει την επίγνωση των φοιτητριών/φοιτητών σχετικά με τις στάσεις της τοπικής και εθνικής κοινότητας προς την ελληνική μονογλωσσία και τις μεταναστευτικές γλώσσες. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη διαπολιτισμικής επίγνωσης και δεξιοτήτων διαπολιτισμικού διαλόγου αναφορικά με θέματα που απασχολούν την κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα και την άρση στερεοτύπων και ρατσιστικών πρακτικών ορατών ή μη ορατών (ρευστός ρατσισμός).

Διδάσκοντες: Ρούλα Κίτσιου

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Γλώσσα 1

Το Επίπεδο ΙΙ της Κινεζικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης, την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και συγκεκριμένες θεματικές, και την εξάσκηση στον προφορικό λόγο.

Διδάσκοντες: Γεωργία Μιλμπάνη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙ της Αραβικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης, την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και συγκεκριμένες θεματικές, και την εξάσκηση στον προφορικό λόγο.

Διδάσκοντες: Φώτης Κατσιγιάννης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙ της Ισπανικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης, την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και συγκεκριμένες θεματικές, και την εξάσκηση στον προφορικό λόγο.

Διδάσκοντες: Ηλίας Οικονομόπουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙ της Ιαπωνικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης, την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και συγκεκριμένες θεματικές, και την εξάσκηση στον προφορικό λόγο.

Διδάσκοντες: Δημήτριος Καρούτης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Γλώσσα 2

Το Επίπεδο Ι της Κινεζικής Γλώσσας έχει ως στόχους την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης στην κινεζική γλώσσα, την οικοδόμηση βάσεων λεξιλογικής και γραμματικής γνώσης, και την ανάπτυξη απλών καθημερινών διαλόγων που εξυπηρετούν στην καθημερινή επικοινωνία.

Διδάσκοντες: Γεωργία Μιλμπάνη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο Ι της Αραβικής Γλώσσας έχει ως στόχους την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης στην αραβική γλώσσα, την οικοδόμηση βάσεων λεξιλογικής και γραμματικής γνώσης, και την ανάπτυξη απλών καθημερινών διαλόγων που εξυπηρετούν στην καθημερινή επικοινωνία.

Διδάσκοντες: Φώτης Κατσιγιάννης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο Ι της Ισπανικής Γλώσσας έχει ως στόχους την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης στην ισπανική γλώσσα, την οικοδόμηση βάσεων λεξιλογικής και γραμματικής γνώσης, και την ανάπτυξη απλών καθημερινών διαλόγων που εξυπηρετούν στην καθημερινή επικοινωνία.

Διδάσκοντες: Ηλίας Οικονομόπουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο Ι της Ιαπωνικής Γλώσσας έχει ως στόχους την ανάπτυξη ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης στην ιαπωνική γλώσσα, την ενδυνάμωση της προφοράς των νέων φθόγγων, την οικοδόμηση βάσεων λεξιλογικής και γραμματικής γνώσης, και την ανάπτυξη απλών καθημερινών διαλόγων που εξυπηρετούν στην καθημερινή επικοινωνία.

Διδάσκοντες: Δημήτριος Καρούτης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Μαθήματα Επιλογής

Tο μάθημα περιλαμβάνει εμβάθυνση στη μελέτη αντιπροσωπευτικών συγγραφέων, έργων και θεμάτων της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής γραμματείας: ομηρικά θέματα και μοτίβα (Ελένη, Βελλερεφόντης, Ναυσικά, πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις, η ασπίδα του Αχιλλέα, ομηρικοί επιτάφιοι θρήνοι, κατάβαση στον Άδη, αναγνώριση, ταξίδι, ομηρική παρομοίωση), αρχαϊκές ηθικές αξίες και οικονομική και πολιτική συμπεριφορά στον Ησίοδο, εμβληματικοί δραματικοί χαρακτήρες (η Κλυταιμήστρα στους τρεις μεγάλους τραγικούς), βασική θεματική της Νέας κωμωδίας (ο ρόλος του δούλου στον Μένανδρο), Θεόκριτος και Ηρώ(ν)δας. Μέσω αυτών επιδιώκεται η βαθύτερη εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με τη γλώσσα των κειμένων από τα σχετικά είδη (έπος, τραγωδία, Νέα κωμωδία, βουκολική ποίηση, μίμοι), καθώς και η μελέτη των αποτυπώσεων των μυθολογικών θεματικών μοτίβων.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στο μάθημα μελετώνται αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά κείμενα από τον Διαφωτισμό έως τις αρχές του 21ού αιώνα. Τα λογοτεχνικά κείμενα εξετάζονται με ιδιαίτερη έμφαση στα ιστορικά, πολιτισμικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της Νεωτερικότητας, ενώ εντάσσονται στα αντίστοιχα αισθητικά ρεύματα και γραμματειακή είδη. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτήτριες/φοιτητές στην ανάγνωση και ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων χρησιμοποιώντας τα διανοητικά εργαλεία της Συγκριτικής Φιλολογίας. Η θεματική του μαθήματος το τρέχον εξάμηνο είναι το είδος της δυστοπικής λογοτεχνίας. Το δυστοπικό μυθιστόρημα, μέσω της παρουσίασης μελλοντικών κοινωνιών, θίγει σύγχρονα ζητήματα, λειτουργεί ως κώδωνας κινδύνου και διανοίγει προοπτικές για νέες κατευθύνσεις του σύγχρονου κόσμου. Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη γλώσσα της δυστοπίας ως λογοτεχνικό εργαλείο, στο πώς η γλώσσα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυστοπικών κόσμων, αλλά και στη γλώσσα ως θέμα μέσα στα μυθιστορήματα. Μελετώνται η δύναμη της γλώσσας και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν η/ο συγγραφέας και οι χαρακτήρες σε στενή σχέση με φιλοσοφικά και πολιτικά ζητήματα που εγείρουν τα κείμενα. Εξετάζονται ερωτήματα όπως: Πώς η ουτοπική/δυστοπική οπτική διαμορφώνει την κατανόησή μας του πολιτισμού και της κοινωνίας; Πώς το λογοτεχνικό είδος και η αισθητική της δυστοπίας επιδρούν στη διαμόρφωση των απόψεών μας περί ιδανικών ή τρομακτικών κοινοτήτων στον σημερινό κόσμο; Πώς μας βοηθούν να σκεφτούμε το μέλλον διαφορετικά;

Διδάσκοντες: Έλενα Αναστασάκη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα εισάγει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές, στο πεδίο της λογοτεχνικής μετάφρασης, ως φαινομένου και διαδικασίας. Ως φαινόμενο, η λογοτεχνική μετάφραση εξετάζεται στη σχέση της με τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και την κοινωνία. Ειδικότερα, ερευνάται η σχέση που η μετάφραση εγκαθιδρύει μεταξύ λογοτεχνιών και πολιτισμών, λειτουργώντας ως κατεξοχήν δίαυλος διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η μετάφραση ως διαδικασία μελετάται σε σχέση με τις επιλογές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της μετάφρασης συγκεκριμένων έργων σε συγκεκριμένες εποχές. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να φέρει στο προσκήνιο τον μεταφραστή ως διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή, ο οποίος διαμορφώνεται από την εποχή του την ίδια στιγμή που τη διαμορφώνει, με κατεύθυνση το μέλλον.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα

Το μάθημα αποτελεί μια γενική εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και κοινωνικές επιστήμες. Δίνεται έμφαση στην επιστημονική έρευνα μέσα σε ένα πραγματικό κοινωνικό πλαίσιο. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες προσεγγίσεις της έρευνας και γενικά οι άξονες σχεδιασμού μιας έρευνας. Έμφαση δίνεται στις κυριότερες στρατηγικές συλλογής εμπειρικών δεδομένων, όπως η συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο και η παρατήρηση. Επίσης, παρουσιάζεται η μορφή μιας τυπικής ερευνητικής αναφοράς και οι συμβάσεις που διέπουν την ακαδημαϊκή γραφή. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται με γνώμονα την προετοιμασία των φοιτητριών/φοιτητών για την εκπόνηση της τελικής πτυχιακής εργασίας αλλά και άλλων ερευνητικών εργασιών στα πλαίσια των προπτυχιακών τους σπουδών. 

Διδάσκοντες: Κατερίνα Μακρή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στόχος του μαθήματος η ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των φοιτητριών και των φοιτητών, ώστε να μπορούν με λογοαναλυτικά εργαλεία να αναλύουν, να αποδομούν και να ανασχεδιάζουν τον κοινωνικό κόσμο το οποίο κατοικούν με μια οπτική γλωσσικής, χωρικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της λογοαναλυτικής παράδοσης να κάνει ορατή τη φυσικοποιημένη πραγματικότητα της καθημερινότητας των φοιτητριών και των φοιτητών συμπεριλαμβάνοντας παραδείγματα και θέματα της επικαιρότητας που οι ίδιες/οι ίδιοι φέρνουν στο προσκήνιο του μαθήματος. Στο μάθημα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να περάσουν από τη θεώρηση της γλώσσας ως συστήματος στη γλώσσα ως χρήση και ως μορφή κοινωνικής πρακτικής. Εξετάζονται εφαρμογές της ανάλυσης λόγου σε κείμενα της κυρίαρχης κουλτούρας (ΜΜΕ, διαφήμιση), στο γλωσσικό τοπίο, ενώ, επίσης, εξετάζονται παραδείγματα χιουμοριστικού λόγου, σεξιστικού λόγου, δίγλωσσων συνομιλιών, εκπαιδευτικού λόγου (στο πλαίσιο της κριτικής εθνογραφίας) και ρητορικής χαρτογραφίας.

Διδάσκοντες: Ρούλα Κίτσιου

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα διερευνά τις κλασσικές θεματικές της ψυχολογίας υπό το πρίσμα των παραλλαγών και ομοιοτήτων που παρατηρούνται σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία θα εστιαστεί στις θεωρήσεις και έρευνες της διαπολιτισμικής ψυχολογίας πάνω σε θέματα όπως η ψυχοπαθολογία, η στενή διαπροσωπική σχέση, οι διομαδικές σχέσεις, η προσωπικότητα, οι γνωστικές διεργασίες και η ανάπτυξη του ανθρώπου. 

Διδάσκοντες: Ευαγγελία Κατέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας των μεταφραστών ως προς τον καίριο κοινωνικό ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν στη σύγχρονη κοινωνία όπου ζουν και εργάζονται. Με αφετηρία την παραδοχή ότι η μετάφραση αποτελεί μία διαδικασία που εντάσσεται σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτικά και πολιτισμικά πλαίσια, εξετάζεται ο ρόλος των μεταφραστών και των διερμηνέων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, καθώς και η επιρροή των σχέσεων εξουσίας τόσο στην επιλογή των προς μετάφραση κειμένων όσο και στις τεχνικές που θα επιλέξει ο μεταφραστής. Διερευνάται, επίσης, η έννοια της «επαγγελματικής κοινωνικοποίησης» των μεταφραστών με αναφορά στην ανάγκη, τους όρους και τις διαδικασίες προσαρμογής τους στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του μεταφραστικού επαγγέλματος.

Διδάσκοντες: Γεώργιος Δαμασκηνίδης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της μετάφρασης, έχοντας ως γενικό στόχο να παρέχει στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές μία στέρεη βάση για τη μεταφραστική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, παρουσιάζονται, καταρχάς, βασικές έννοιες και θεωρίες της μετάφρασης όπως το ζήτημα της Τυπολογίας κειμένων, η έννοια της ισοδυναμίας και της μεταφραστικής δεξιότητας, καθώς και της λειτουργίας του προς μετάφραση κειμένου. Επίσης, οι φοιτήτριες/φοιτητές εισάγονται στις στρατηγικές και τεχνικές της μετάφρασης με την παράλληλη εφαρμογή τους σε μία ευρεία κατηγορία γενικών κειμένων. Μέσα από τη μετάφραση κειμένων γενικού περιεχομένου όπως τουριστικοί οδηγοί, άρθρα από τον Τύπο και διαφημιστικά φυλλάδια, παρέχεται η δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να συσχετίζουν άμεσα τη θεωρία με την πρακτική της μετάφρασης και να εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν στη διάρκεια του μαθήματος.

Διδάσκοντες: Ευαγγελία Σαριδάκη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Γλώσσα 1

Το Επίπεδο ΙΙΙ της Κινεζικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης καθώς και την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την ιστορία και τη σύγχρονη κινεζική κουλτούρα.

Διδάσκοντες: Γεωργία Μιλμπάνη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙΙ έχει σκοπό να  εμπλουτίσει και να ενδυναμώσει την γραμματική γνώση των φοιτητριών και των φοιτητών σε συνδυασμό πάντα με κείμενα τα οποία θα ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα λεξιλογική τους γνώση. Τα κείμενα του επιπέδου είναι πιο εκτενή από το Επίπεδο ΙΙ και οι συντακτικές δομές, όπως και τα φαινόμενα, πιο πλούσιες, παρόλα αυτά, κάθε κεφάλαιο έχει μία θεματική για να εξοικειώσει τις μαθητευόμενες και τους μαθητευόμενους με συγκεκριμένες καταστάσεις και συνήθειες της καθημερινότητας. Η ενδυνάμωση της προφορικής ικανότητας σταδιακά αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Διδάσκοντες: Φώτης Κατσιγιάννης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙΙ της Ισπανικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης καθώς και την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την ιστορία και τη σύγχρονη ισπανόφωνη κουλτούρα.

Διδάσκοντες: Ηλίας Οικονομόπουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙΙ της Ιαπωνικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης καθώς και την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την ιστορία και τη σύγχρονη ιαπωνική κουλτούρα.

Διδάσκοντες: Δημήτριος Καρούτης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Γλώσσα 2

Το Επίπεδο ΙΙ της Κινεζικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης, την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και συγκεκριμένες θεματικές, και την εξάσκηση στον προφορικό λόγο.

Διδάσκοντες: Δημήτριος Καρκάνης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙ της Αραβικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης, την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και συγκεκριμένες θεματικές, και την εξάσκηση στον προφορικό λόγο.

Διδάσκοντες: Φώτης Κατσιγιάννης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙ της Ισπανικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης, την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και συγκεκριμένες θεματικές, και την εξάσκηση στον προφορικό λόγο.

Διδάσκοντες: Ηλίας Οικονομόπουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙ της Ιαπωνικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης, την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και συγκεκριμένες θεματικές, και την εξάσκηση στον προφορικό λόγο.

Διδάσκοντες: Δημήτριος Καρούτης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Μαθήματα επιλογής

Το μάθημα περιλαμβάνει περαιτέρω εμβάθυνση στη μελέτη αντιπροσωπευτικών συγγραφέων, έργων και θεμάτων της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής γραμματείας: ομηρικά θέματα και μοτίβα (Αινείας και Έκτορας στον Όμηρο και αποτυπώσεις τους στην Αινειάδα του Βεργιλίου, Οδυσσέως θάνατος, ο Οδυσσέας στην Ιλιάδα, την Οδύσσεια και στον Αίαντα του Σοφοκλή), εμβάθυνση στις αρχαϊκές ηθικές αξίες και την οικονομική και πολιτική συμπεριφορά στον Ησίοδο, εμβληματικά δραματικά θέματα (η αυθαιρεσία της εξουσίας στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου, ο ρόλος του κεντρικού ήρωα στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, ο ρόλος της Μήδειας στην ομώνυμη ευριπίδεια τραγωδία), Νέα κωμωδία (ο ρόλος του Κνήμωνα στον Δύσκολο, πηγές και πρόσληψη του σχετικού λογοτεχνικού χαρακτήρα μέχρι τη σύγχρονη εποχή), Καλλίμαχος (ελληνιστικοί ύμνοι), Απολλώνιος Ρόδιος (ελληνιστικό έπος). Μέσω αυτών επιδιώκεται η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με τη γλώσσα των κειμένων από τα σχετικά είδη (έπος, τραγωδία, ελληνιστική ποίηση), καθώς και η μελέτη των αποτυπώσεων των μυθολογικών θεματικών μοτίβων.

Διδάσκοντες: Παναγιώτης Κοντονάσιος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στο μάθημα μελετώνται αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά κείμενα από τον Διαφωτισμό έως τις αρχές του 21ού αιώνα. Τα λογοτεχνικά κείμενα εξετάζονται με ιδιαίτερη έμφαση στα ιστορικά, πολιτισμικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της Νεωτερικότητας, ενώ εντάσσονται στα αντίστοιχα αισθητικά ρεύματα και γραμματειακή είδη. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτήτριες/φοιτητές στην ανάγνωση και ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων χρησιμοποιώντας τα διανοητικά εργαλεία της Συγκριτικής Φιλολογίας. Η θεματική του μαθήματος το τρέχον εξάμηνο είναι η σχέση λογοτεχνίας και φιλοσοφίας με έμφαση στο λογοτεχνικό κείμενο ως μέσο παραγωγής φιλοσοφικών ιδεών και διάδοσής τους. Μελετάται η μυθοπλασία ως μέθοδος εξέλιξης της φιλοσοφικής σκέψης μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, ως γέφυρα δηλαδή ανάμεσα στην αφηρημένη σκέψη και την ενσάρκωσή της μέσω μυθοπλαστικών χαρακτήρων και καταστάσεων. Διερευνώνται ερωτήματα όπως:  ποιος ο ρόλος της λογοτεχνίας στην ανάπτυξη και την προώθηση της φιλοσοφικής σκέψης; Πώς διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα φιλοσοφικά; Πού συγκλίνουν και πού αποκλίνουν τα δύο αυτά πεδία σκέψης και τα κείμενά τους;

Διδάσκοντες: Έλενα Αναστασάκη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών αφενός με τον θεωρητικό λόγο και τις διιστάμενες απόψεις σχετικά με την ψηφιακή συνθήκη στις Ανθρωπιστικές σπουδές, αφετέρου με τις ψηφιακές εφαρμογές, τους πόρους και τις πηγές που διευκολύνουν τη φιλολογική έρευνα και τη λογοτεχνική ανάγνωση και ερμηνεία. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα εξοικειωθούν με την ηλεκτρονική παραγωγή, την ψηφιοποίηση κειμένων, και τις ψηφιακές εκδόσεις λογοτεχνικών αρχείων· θα περιηγηθούν σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια· θα επισκεφθούν ψηφιοποιημένα περιοδικά και έργα αναφοράς, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων. Θα αποκτήσουν έτσι μία συνολική εικόνα της νέας ψηφιακής κειμενικότητας και των Νέων Γραμματισμών που απαιτούνται για να ανταποκριθούν οι ερευνήτριες/ερευνητές, οι αναγνώστριες/αναγνώστες, αλλά και οι διδάσκουσες/διδάσκοντες της Λογοτεχνίας επαρκώς στις προκλήσεις αυτές.

Διδάσκοντες: Κατερίνα Μακρή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα «Διδακτική της Λογοτεχνίας» αποτελεί μια εισαγωγή στην αντίστοιχη επιστήμη, την ορολογία της, το ερευνητικό της αντικείμενο, τις αρχές, τους σκοπούς, τους στόχους και τη μεθοδολογία της. Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους ως προς τη συγχρονική (Θεωρία Λογοτεχνίας, Συγκριτική Φιλολογία) και τη διαχρονική (Ιστορία Λογοτεχνίας/Λογοτεχνική Ιστορία) διάσταση της μελέτης του λογοτεχνικού φαινομένου, καθώς και τον σχετικό θεωρητικό λόγο που αναπτύχθηκε κατά τον 20ο αιώνα. Επίσης, θα γνωρίσουν παραδοσιακά-συμβατικά και ψηφιακά εργαλεία για την ανάγνωση και την ερμηνευτική προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων, καθώς επίσης και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των διδακτικών τους προτάσεων, με γνώμονα τη θεώρηση της Λογοτεχνίας ως κοινωνικής και πολιτισμικής πρακτικής, πεδίου συγκρότησης νοημάτων και ταυτοτήτων αλλά και διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Τέλος, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν κατά ομάδες και να καταστρώσουν σενάρια διδασκαλίας πάνω σε έργα της νεοελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας που θα επιλέξουν οι ίδιες/οι, εφαρμόζοντας αναγνωστικές-κριτικές προσεγγίσεις, επιδιώκοντας την αναγνωστική και δημιουργική ανταπόκριση, και τηρώντας τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής.

Διδάσκοντες: Σπυρίδων Κιοσσές

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και των φοιτητριών στις αρχές επιλογής θέματος και σχεδιασμού μιας επιστημονικής εργασίας σε προπτυχιακό επίπεδο, στα πλαίσια των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Δευτερευόντως, το μάθημα έχει ως στόχο να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εικόνα των εννοιών «θεωρητική στάση – ερευνητική προοπτική – ερευνητική στρατηγική – ερευνητικό σχέδιο», καθώς και τις διάφορες τυπολογίες γύρω από τις έννοιες ερευνητικές «μεθόδους» και «εργαλεία» με σαφή διαχωρισμό αυτών των δύο εννοιών. Θα μελετηθούν τα διάφορα στάδια επιλογής και σχεδιασμού μεθόδων και εργαλείων, καθώς και ο τρόπος που το πρώτο καθορίζει το δεύτερο αλλά και το αντίστροφο. Απώτερος σκοπός είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές να αποκτήσουν μια πλήρη και σαφή εικόνα της ερευνητικής διαδικασίας μέσω της εξέτασης των επιμέρους σταδίων του ερευνητικού σχεδιασμού.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι αρχικά η εξοικείωση με βασικά φαινόμενα της ψηφιακά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας στη βάση της κριτικής του ψηφιακού λόγου. Οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες των «ψηφιακών ιθαγενών» και «ψηφιακών μεταναστριών/τών» και να συζητήσουν ζητήματα όπως η κοινωνικοποίηση στο πλαίσιο της ΨΔΕ, οι ταυτότητες των χρηστριών/χρηστών των ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και φαινόμενα όπως τα fake news, η αλγοριθμική λογοκρισία, η χρήση των γλωσσών στο διαδίκτυο. Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζεται η έννοια του γραμματισμού/των γραμματισμών όπως επανανοηματοδοτούνται ως πολυγραμματισμοί (νέοι γραμματισμοί).

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα διερευνά τις κλασσικές θεματικές της ψυχολογίας υπό το πρίσμα των παραλλαγών και ομοιοτήτων που παρατηρούνται σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία θα εστιαστεί στις θεωρήσεις και έρευνες της διαπολιτισμικής ψυχολογίας πάνω σε θέματα όπως η ψυχοπαθολογία, η στενή διαπροσωπική σχέση, οι διομαδικές σχέσεις, η προσωπικότητα, οι γνωστικές διεργασίες και η ανάπτυξη του ανθρώπου. 

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία, την έρευνα και τις βασικότερες εφαρμογές του διαπολιτισμικού management. Στόχος είναι να εφοδιάσει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διαχείριση ενός διαπολιτισμικού έργου ή οργανισμού με τα κατάλληλα εργαλεία και τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Βασικοί άξονες του μαθήματος αποτελούν οι έννοιες και τα μοντέλα πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας καθώς και εφαρμογές διαπολιτισμικού management μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων ερευνητικών ευρωπαϊκών έργων. Τέλος, το μάθημα θα προσφέρει τη δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των διαπολιτισμικών έργων, να τα χρησιμοποιήσουν σε μικρής κλίμακας συνεργατικά εργαστήρια, με σκοπό την εμπειρική επαφή με το αντικείμενο του διαπολιτισμικού management. 

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μετάφραση Α->Β». Προϋποθέτει την εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με τα βασικά θεωρητικά εργαλεία της μετάφρασης και επικεντρώνεται στη μελέτη παραδειγμάτων και την πρακτική άσκηση. Επίσης, οι φοιτήτριες/φοιτητές εισάγονται στη μετάφραση κειμένων από διαφορετικά θεματικά πεδία, όπως των κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λογοτεχνικής και της Τεχνικής μετάφρασης.  

Διδάσκοντες: Ευαγγελία Σαριδάκη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Γλώσσα 1

Συνέχεια της εντατικής μελέτης της Κινεζικής γλώσσας, με έμφαση στην ανάγνωση σύγχρονων κειμένων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Διδάσκοντες: Γεωργία Μιλμπάνη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙV είναι δομημένο έτσι ώστε να  εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των φοιτητριών και των φοιτητών, καθώς και να τις/τους ωθήσει στην χρήση πιο σύνθετων λεξιλογικά και γραμματικά δομών της αραβικής γλώσσας. Στόχος του επιπέδου είναι η καθημερινή επικοινωνία σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα στα οποία θα κληθεί κάποια/κάποιος να χρησιμοποιήσει την αραβική γλώσσα σε περίπτωση που επισκεφτεί μία αραβική χώρα για επιπρόσθετες σπουδές. Τα κείμενα του επιπέδου είναι σαφώς πιο εκτενή από το Επίπεδο ΙΙΙ και οι συντακτικές δομές, όπως και τα φαινόμενα, πιο πλούσιες. Θα γίνει εντατική προσπάθεια εξάσκησης της αναγνωστικής ικανότητας, της ακουστικής ικανότητας καθώς και της παραγωγής γραπτού λόγου.

Διδάσκοντες: Φώτης Κατσιγιάννης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Συνέχεια της εντατικής μελέτης της Ισπανικής γλώσσας, με έμφαση στην ανάγνωση σύγχρονων κειμένων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Διδάσκοντες: Ηλίας Οικονομόπουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Συνέχεια της εντατικής μελέτης της Ιαπωνικής γλώσσας, με έμφαση στην ανάγνωση σύγχρονων κειμένων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Διδάσκοντες: Δημήτριος Καρούτης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Γλώσσα 2

Το Επίπεδο ΙΙΙ της Κινεζικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης καθώς και την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την ιστορία και τη σύγχρονη κινεζική κουλτούρα.

Διδάσκοντες: Γεωργία Μιλμπάνη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙΙ έχει σκοπό να  εμπλουτίσει και να ενδυναμώσει την γραμματική γνώση των φοιτητριών και των φοιτητών σε συνδυασμό πάντα με κείμενα τα οποία θα ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα λεξιλογική τους γνώση. Τα κείμενα του επιπέδου είναι πιο εκτενή από το Επίπεδο ΙΙ και οι συντακτικές δομές, όπως και τα φαινόμενα, πιο πλούσιες, παρόλα αυτά, κάθε κεφάλαιο έχει μία θεματική για να εξοικειώσει τις μαθητευόμενες και τους μαθητευόμενους με συγκεκριμένες καταστάσεις και συνήθειες της καθημερινότητας. Η ενδυνάμωση της προφορικής ικανότητας σταδιακά αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Διδάσκοντες: Φώτης Κατσιγιάννης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙΙ της Ισπανικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την ιστορία και τη σύγχρονη ισπανόφωνη κουλτούρα.

Διδάσκοντες: Ηλίας Οικονομόπουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙΙΙ της Ιαπωνικής Γλώσσας έχει ως στόχους την απόκτηση άνεσης στην ανάγνωση και προφορά μικρών διαλόγων και κειμένων, τη διεύρυνση της γραμματικής γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη λεξιλογίου με σκοπό την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την ιστορία και τη σύγχρονη ιαπωνική κουλτούρα.

Διδάσκοντες: Δημήτριος Καρούτης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

μαθήματα επιλογής

Το μάθημα εξετάζει σημαντικές πτυχές του καθημερινού βίου των αρχαίων Ελλήνων στον ιδιωτικό, αλλά και στο δημόσιο χώρο, έτσι όπως μπορούμε να τις αντιληφθούμε μέσα από το αρχαίο δράμα. Εστιάζοντας στη Μήδεια του Ευριπίδη και στους Πέρσες του Αισχύλου το μάθημα θα πραγματευτεί ζητήματα ετερότητας, την έννοια του Άλλου, του βάρβαρου, αλλά και την ιδεολογία της Πανελλήνιας ιδέας, όπως αυτή εκφράστηκε από την αθηναϊκή πολιτική και αναπαρήχθη στα κείμενα του 5ου αιώνα. 

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στο μάθημα εξετάζονται σημαντικά έργα της νεοελληνικής γραμματείας στα ιστορικά τους συγκείμενα, καθώς και η υποδοχή αυτών των έργων από την κριτική και το ευρύ κοινό. Θα επικεντρωθούμε στον τρόπο αναπαράστασης/ κατασκευής/ διαπραγμάτευσης/ αναθεώρησης ταυτοτήτων κατά τις συναντήσεις/ συγκρούσεις/ αντιπαραθέσεις/ ωσμώσεις ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες από διαφορετικά πολιτιστικά, γλωσσικά, κοινωνικά κ.ά. περιβάλλοντα. Η μεθοδολογία θα περιλαμβάνει την εκ του σύνεγγυς ανάγνωση λογοτεχνικών και κριτικών/θεωρητικών κειμένων, την εξέταση των λογοτεχνικών ειδών και αντίστοιχων συμβάσεων, και του τρόπου με τον οποίο αυτά συναρτώνται με τα εκάστοτε συγγραφικά εγχειρήματα. Θα αντλήσουμε θεωρητικά εργαλεία από τα πεδία της συγκριτικής γραμματολογίας, της πολιτισμικής εικονολογίας, της ψυχανάλυσης, της μετα-αποικιακής κριτικής και των σπουδών φύλου. Θα μελετήσουμε μεταξύ άλλων έργα των ακόλουθων συγγραφέων: Σολωμός, Πιτζιπίος, Ψυχάρης, Ροΐδης, Καβάφης, Καραγάτσης, Κρανάκη.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών αφενός με τον θεωρητικό λόγο και τις διιστάμενες απόψεις σχετικά με την ψηφιακή συνθήκη στις Ανθρωπιστικές σπουδές, αφετέρου με τις ψηφιακές εφαρμογές, τους πόρους και τις πηγές που διευκολύνουν τη φιλολογική έρευνα και τη λογοτεχνική ανάγνωση και ερμηνεία. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα εξοικειωθούν με την ηλεκτρονική παραγωγή, την ψηφιοποίηση κειμένων, και τις ψηφιακές εκδόσεις λογοτεχνικών αρχείων· θα περιηγηθούν σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια· θα επισκεφθούν ψηφιοποιημένα περιοδικά και έργα αναφοράς, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων. Θα αποκτήσουν έτσι μία συνολική εικόνα της νέας ψηφιακής κειμενικότητας και των Νέων Γραμματισμών που απαιτούνται για να ανταποκριθούν οι ερευνήτριες/ερευνητές, οι αναγνώστριες/αναγνώστες, αλλά και οι διδάσκουσες/διδάσκοντες της Λογοτεχνίας επαρκώς στις προκλήσεις αυτές.

Διδάσκοντες:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα εξετάζει τις αναπαραστάσεις του Άλλου στη νεοελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία: τη διαδικασία παραγωγής και πρόσληψης εθνικών και φυλετικών στερεοτύπων και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την παράλληλη μελέτη λογοτεχνικών έργων, ιστορικών πηγών και θεωρητικών/κριτικών κειμένων.

Ειδικότερα, το περιεχόμενό του μαθήματος  περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Εισαγωγή στο πεδίο της πολιτισμικής εικονολογίας (imagologie). Αποσαφήνιση των εννοιών «εικονολογία» «εικόνα», «στερεότυπο», «προκατάληψη» και «εικονοποιία».
  • Ερμηνεία της διαδικασίας παραγωγής και πρόσληψης εθνικών και φυλετικών στερεοτύπων και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.
  • Μελέτη της πολυσημίας της έννοιας «ξένος».
  • Διερεύνηση της εικόνας του Άλλου με τις μεθόδους της δομικής ανάλυσης και της σημειολογίας.
  • Εξέταση της σχέσης στερεοτυπικής ιδεολογίας και κειμενικής μορφής με τα ερευνητικά εργαλεία της αφηγηματολογίας.
  • Αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω θεωριών που εμπίπτουν στο πεδίο της πολιτισμικής εικονολογίας και εφαρμογή τους σε λογοτεχνικά κείμενα (πεζά και ποιητικά).

 

Διδάσκοντες: Σπυρίδων Κιοσσές

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα

Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να ασχοληθούν με το σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός διαπολιτισμικού σχεδίου, να γνωρίσουν μεθόδους και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση και την αξιολόγηση των έργων καθώς και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση για το έργο τους. Οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση εφαρμογής διαπολιτισμικού project για ένα πολιτισμικό οργανισμό ή φορέα της επιλογής τους, για θέματα πολιτιστικής δημοκρατίας, διαπολιτισμικού διαλόγου, πολιτισμικής συνοχής και ενσωμάτωσης, με στόχο την αειφορία, την κοινωνική ειρήνη και τον πολιτιστικό πλουραλισμό.

Διδάσκοντες: Ειρήνη Σηφάκη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με τη μεταφραστική πράξη και τις βασικές τεχνικές της από τη Β γλώσσα προς την A μέσα από την πρακτική τους σε διαφορετικά είδη κειμένων από ποικίλα θεματικά πεδία. Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται οι μέθοδοι προσέγγισης του προς μετάφραση κειμένου καθώς και οι κατάλληλες μεταφραστικές λύσεις σε προβλήματα και δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Επίσης, οι φοιτήτριες/φοιτητές εξασκούνται στην οργάνωση της μεταφραστικής διαδικασίας και στην αξιοποίηση των μεταφραστικών πηγών μέσω συγκεκριμένων μεταφραστικών ασκήσεων. Επιπλέον, οι φοιτήτριες/φοιτητές, μέσα από την ανάλυση της μεταφραστικής διαδικασίας, μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν διδαχθεί και παράλληλα εξασκούνται σε τεχνικές αξιολόγησης του μεταφραστικού αποτελέσματος.

Διδάσκοντες: Ευανθία Σαριδάκη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Γλώσσα 1

Συνέχεια της εντατικής μελέτης της Κινεζικής γλώσσας, με έμφαση στην ανάγνωση σύγχρονων κειμένων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και λογοτεχνικών αποσπασμάτων.

Διδάσκοντες: Γεωργία Μιλμπάνη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο V αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην ακαδημαϊκή εξέλιξη των φοιτητριών/φοιτητών που το παρακολουθούν. Οι βασικοί στόχοι του επιπέδου είναι οι εξής 2: 1) να εισάγει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές σε χρήσιμες για την επιστήμη τους ορολογίες αλλά και να τις/τους προσφέρει την γνώση για την προσέγγιση επίσημων κειμένων, όπως άρθρων κ.α. για την επίτευξη μίας μελλοντικής έρευνας. 2) Να τις/τους προετοιμάσει για κάποια επαγγελματική δραστηριότητα σε κάποια αραβική χώρα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα προσεγγίσουμε τις επιθυμητές πληροφορίες μέσω θεματικών ενοτήτων για την εύκολη και διασκεδαστική εκμάθηση.

Διδάσκοντες: Φώτης Κατσιγιάννης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Συνέχεια της εντατικής μελέτης της Ισπανικής γλώσσας, με έμφαση στην ανάγνωση σύγχρονων κειμένων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και λογοτεχνικών αποσπασμάτων.

Διδάσκοντες: Ηλίας Οικονομόπουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Συνέχεια της εντατικής μελέτης της Ιαπωνικής γλώσσας, με έμφαση στην ανάγνωση σύγχρονων κειμένων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και λογοτεχνικών αποσπασμάτων.

Διδάσκοντες: Δημήτριος Καρούτης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Γλώσσα 2

Συνέχεια της εντατικής μελέτης της Κινεζικής γλώσσας, με έμφαση στην ανάγνωση σύγχρονων κειμένων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Διδάσκοντες: Γεωργία Μιλμπάνη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το Επίπεδο ΙV είναι δομημένο έτσι ώστε να  εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των φοιτητριών/φοιτητών καθώς και να τις/τους ωθήσει στην χρήση πιο σύνθετων λεξιλογικά και γραμματικά δομών της αραβικής γλώσσας. Στόχος του επιπέδου είναι η καθημερινή επικοινωνία σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα στα οποία θα κληθεί κάποια/κάποιος να χρησιμοποιήσει την αραβική γλώσσα σε περίπτωση που επισκεφτεί μία αραβική χώρα για επιπρόσθετες σπουδές. Τα κείμενα του επιπέδου είναι σαφώς πιο εκτενή από το Επίπεδο ΙΙΙ και οι συντακτικές δομές, όπως και τα φαινόμενα, πιο πλούσιες. Θα γίνει εντατική προσπάθεια εξάσκησης της αναγνωστικής ικανότητας, της ακουστικής ικανότητας καθώς και της παραγωγής γραπτού λόγου.

Διδάσκοντες: Φώτης Κατσιγιάννης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Συνέχεια της εντατικής μελέτης της Ισπανικής γλώσσας, με έμφαση στην ανάγνωση σύγχρονων κειμένων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Διδάσκοντες: Ηλίας Οικονομόπουλος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Συνέχεια της εντατικής μελέτης της Ιαπωνικής γλώσσας, με έμφαση στην ανάγνωση σύγχρονων κειμένων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Διδάσκοντες: Δημήτριος Καρούτης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

μαθήματα επιλογής

Tο μάθημα μελετά ποικίλες μορφές αυτοβιογραφικής γραφής (αυτοβιογραφία, απομνημόνευμα, μαρτυρία, επιστολογραφία, προσωπικό μπλόγκ) ως κείμενα που αναπαριστούν τον εαυτό μέσα στην κοινωνία μέσω μνημονικών και αφηγηματικών στρατηγικών. Εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η/ο συγγραφέας κατασκευάζει και αναπαριστά τη μνήμη και τον αντίκτυπο αυτών των αφηγήσεων στην ευρύτερη πρόσληψη των ιστορικοκοινωνικών και πολιτισμικών συγκειμένων μέσα στα οποία δημιουργήθηκαν. Στο μάθημα εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα: ο ρόλος της λογοτεχνίας στην κατασκευή ταυτότητας και αντίληψης του εαυτού, η λειτουργία της λογοτεχνίας ως εργαλείο στοχασμού και επεξεργασίας τόσο της ιστορικής πραγματικότητας, όσο και της αντίληψης του εαυτού, η μυθοπλασία ως μέθοδος για την προσωπική εξέλιξη μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, ο ρόλος της μυθοπλασίας στην κατασκευή της προσωπικής εικόνας, πώς διαβάζουμε ένα αυτοβιογραφικό κείμενο.

Διδάσκοντες: Έλενα Αναστασάκη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα παρουσιάζει, μέσα από θεωρητικά κείμενα και τη συγκριτική μελέτη έργων από την παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού, τις επιστημολογικές προϋποθέσεις και τα μεθοδολογικά εργαλεία των διαθεματικών και διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων στη λογοτεχνία. Οι προσεγγίσεις αυτές περιλαμβάνουν τη μελέτη διακαλλιτεχνικών αναφορών· κοινών τόπων, μοτίβων και θεμάτων· της δημιουργικής πρόσληψης της λογοτεχνίας· των μεταφορών από το ένα μέσο στο άλλο· και του συνδυασμού καλλιτεχνικών μέσων. Έμφαση δίνεται στους σημειολογικούς κώδικες των μέσων και των τεχνών (λόγος, εικόνα, ήχος, λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, μουσική, ραδιόφωνο, κινηματογράφος), καθώς και στα ιστορικά και πολιτισμικά συγκείμενα των υπό εξέταση έργων, που προέρχονται από διαφορετικές περιόδους και πολιτισμικές παραδόσεις.

Διδάσκοντες: Ελευθερία Τσιράκογλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στο μάθημα εξετάζονται συγγραφείς και δοκίμια αναφοράς στη μετα-αποικιακή και διαπολιτισμική θεωρία και κριτική (Φανόν, Σαΐντ, Μπάμπα, Σπίβακ, Πρατ, Γκρίνμπλατ) παράλληλα με έργα λογοτεχνών από διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. Οι θεματικές ενότητες αναδεικνύουν ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα των μετα-αποικιακών και των διαπολιτισμικών λογοτεχνικών σπουδών: περιηγητική λογοτεχνία και οριενταλισμός, εμπειρία της αποικιοκρατίας και της απo-αποικιοποίησης, μετανάστευση, εξορία και εκπατρισμός, διασπορικές ταυτότητες. Μελετώνται, μεταξύ άλλων, έργα των: Σατωμπριάν, Φλωμπέρ, Γουλφ, Κονραντ, Όργουελ, Μομ, Καμύ, Μαχφούζ, Ατσέμπε, Ρούσντι, Ναμπόκοβ, Χονγκ Κίνγκστον.

Διδάσκοντες: Εμμανουέλα Κάντζια

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει την/τον φοιτήτρια/φοιτητή στην έννοια της μεταφοράς, μέσα από μια ιστορική αναδρομή του φαινομένου και την παρουσίαση, κατανόηση και χρήση των θεωρητικών και μεθοδολογικών αφηγηματικών εργαλείων (κυρίως λογοτεχνικών και κινηματογραφικών), που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και αντλούνται από τις πολιτισμικές σπουδές, τη σημειωτική και την αφηγηματολογία. Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις θεωρίες μέσα από κινηματογραφικά και τηλεοπτικά αποσπάσματα που προέρχονται από διάφορες πηγές (θέατρο, λογοτεχνία, κόμικς, κ.λπ.), ενώ η συγκριτική ανάλυση θα την/τον βοηθήσει να αναπτύξει τη θεωρητική και κριτική της/του ικανότητα.

Διδάσκοντες: Ελευθερία Τσιράκογλου

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Ζ-H΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Προαιρετική και στις δύο κατευθύνσεις στο Ζ-Η εξάμηνο

Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να ασχοληθούν με το σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός διαπολιτισμικού σχεδίου, να γνωρίσουν μεθόδους και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση και την αξιολόγηση των έργων καθώς και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση για το έργο τους. Οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση εφαρμογής διαπολιτισμικού project για ένα πολιτισμικό οργανισμό ή φορέα της επιλογής τους, για θέματα πολιτιστικής δημοκρατίας, διαπολιτισμικού διαλόγου, πολιτισμικής συνοχής και ενσωμάτωσης, με στόχο την αειφορία, την κοινωνική ειρήνη και τον πολιτιστικό πλουραλισμό.

Επιβλέποντες: Ολα τα μέλη ΔΕΠ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

H΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτική και στις δύο κατευθύνσεις στο Η εξάμηνο

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης και σύνδεσης της μάθησής τους με αντίστοιχα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Μέσα από την εξάσκησή τους σε πραγματικές και ποικίλες συνθήκες εργασίας για ένα δίμηνο χρονικό διάστημα, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά και να κατανοήσουν βιωματικά όψεις των επαγγελματικών τους πεδίων για την επίτευξη της καλύτερης ένταξής τους στον χώρο εργασίας αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης: Ειρήνη Σηφάκη, Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναστασία Γκαϊνταρτζή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ