Διδακτορικές Σπουδές

Πληροφορίες

Το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη ερευνητών/τριών για την προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης και πιστοποιεί την παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΤΓΔΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Το Πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του ΤΓΔΣ του ΠΘ οργανώνεται και λειτουργεί επί τη βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (2018) του ΠΘ και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως, κάθε φορά, αυτό ισχύει.

Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση του ΔΔ τόσο για τους/τις κατόχους ΔΜΣ, όσο και για τους/τις μη κατόχους ΔΜΣ είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Διαδικασία αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Ο/Η  υποψήφιος/α υποβάλλει τους μήνες που προηγούνται της έναρξης κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, δηλ. το Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο στη Γραμματεία του Τμήματος Φάκελο Υποψηφιότητας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ο οποίος περιλαμβάνει:

α. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4485/2017, Α΄ 114).

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ. Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από το(ν) ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής).

δ. Αντίγραφο ΔΜΣ (με αναγνώριση από το(ν) ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής) τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

ε. Αντίγραφο πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

Στ. Αντίγραφο τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Common European Framework of Reference for languages, Council of Europe).

στ. Ερευνητική Πρόταση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4485/2017, Α΄ 114) (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).

ζ. Μία (1) τουλάχιστον Συστατική Επιστολή.

η. Επιστημονικές δημοσιεύσειςδιακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).

θ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

ι. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Υποψήφιες Διδακτόρισσες/Υποψήφιοι Διδάκτορες ΤΓΔΣ

 
  1. Στέλλα Μπράτιμου, Θέμα διατριβής: «To “δικαίωμα στην πλατεία” και η κοινωνιογλωσσική κατασκευή της: Γλωσσικό Τοπίο και χωρικά ρεπερτόρια της πλατείας Εξαρχείων».
  2. Ελένη Ματσούκη, Θέμα διατριβής: «Η μεταφορική ικανότητα στο γραπτό λόγο διδασκόμενων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα».
  3. Κωνσταντίνος Βλάχος, Θέμα διατριβής: «Ένα συνθετικό μοντέλο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως β’ ξένης γλώσσας με ψηφιακά μέσα βασισμένο στη μέθοδο της Suggestopedia».
  4. Θεοδώρα Θεοδωροπούλου, Θέμα διατριβής: «Σχολική επίδοση μαθητών/μαθητριών αραβικής καταγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: παράμετροι, ανάγκες, προοπτικές – Μια κοινωνιογλωσσολογική εθνογραφική προσέγγιση».
  5. Δημήτριος Σπυρόπουλος, Θέμα διατριβής: «Η ενίσχυση δεξιοτήτων πρόσληψης και παραγωγής αφηγηματικού λόγου από μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αξιοποίηση δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής: Μελέτη περίπτωσης».
  6. Στέλλα-Μαρία Νταβία, Θέμα διατριβής: «Γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Κινηματογραφική Βιομηχανία: έμφυλος λόγος και γυναικεία ορατότητα στα Διεθνή Ευρωπαϊκά Κινηματογραφικά Φεστιβάλ».

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταδιδακτορική Έρευνα