ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προαιρετικά Μαθήματα Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων Ξένης Γλώσσας

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα, την εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με ακαδημαϊκά κείμενα, καθώς και την κατανόηση και καλλιέργεια ακαδημαϊκού λεξιλογίου.  Επικεντρώνεται σε δεξιότητες σπουδής, στην εξοικείωση με τη δομή ακαδημαϊκών άρθρων και με συμβάσεις ακαδημαϊκού λόγου, σε  βασικές δεξιότητες και στρατηγικές ακαδημαϊκής γραφής (όπως σημειώσεις, περίληψη, αναδιατύπωση, παράθεση). Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει και τη σύνταξη επαγγελματικών ηλεκτρονικών επιστολών (e-mails), βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής καθώς και την προφορική παρουσίαση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο. Το υλικό της διδασκαλίας βασίζεται σε αυθεντικά ακαδημαϊκά κείμενα και σε θέματα που σχετίζονται με κύρια γνωστικά αντικείμενα των σπουδών του Τμήματος, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτήτριες και φοιτητές να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη διεθνή βιβλιογραφία, να κατανοούν και να συγκροτούν κείμενα  ακαδημαϊκού περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο των επιστημονικών τους πεδίων, της επαφής των γλωσσών και πολιτισμών και της διεθνικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Διδάσκοντες:  Αναστασία Γκαϊνταρτζή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα έχει σκοπό την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα ως (Multi)Lingua Franca καθώς και διαπολιτισμικής επίγνωσης και ικανότητας, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα πολυπολιτισμικά. Μέσα από την πολυγλωσσική προσέγγισης της Αγγλικής ως ELF (English as Lingua Franca) και τη μέθοδο CLIL, την ολοκληρωμένη ενσωματωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας, θα καλλιεργούνται οι γλωσσικές δεξιότητες στην αγγλική για διαπολιτισμική επικοινωνία μέσα από την παράλληλη μελέτη εννοιών και ζητημάτων που εμπλέκονται. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται ότι θα είναι σε θέση λειτουργούν στο διεθνές τοπίο της σύγχρονης υπερποικιλότητας κατάλληλα, έχοντας αναπτύξει επίγνωση και δεξιότητες διαπολιτισμικής/ού ομιλήτριας/ομιλητή και επικοινωνιακή γλωσσική ικανότητα στην Αγγλική ως (multi)lingua franca. 

Διδάσκοντες: Αναστασία Γκαϊνταρτζή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα έχει σκοπό την ανάπτυξη πιο ειδικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα που αφορούν την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας και περιλαμβάνουν τη δόμηση και σύνταξη ακαδημαϊκών κειμένων, τη σύνθεση κειμένου με χρήση πηγών- κριτική σύνθεση βιβλιογραφίας, τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας, διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, σύνταξη και παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων καθώς αποφυγή της λογοκλοπής σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας της έρευνας. Το υλικό διδασκαλίας περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος και το διεθνικό περιβάλλον επαφής γλωσσών και πολιτισμών και στοχεύει στο να υποστηρίξει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στη διεξαγωγή και συγγραφή βιβλιογραφικής και ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο των επιστημονικών τους πεδίων.

Διδάσκοντες: Αναστασία Γκαϊνταρτζή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία στο πλαίσιο των αντικειμένων των σπουδών τους. Ακουλουθεί τη μεθοδολογικό πλαίσιο των Αγγλικών για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σοπούς (ESP) σε συνδυασμό με τη μέθοδο CLIL. Μέσα από τη μελέτη ακαδημαϊκών και επιστημονικών κειμένων πάνω σε βασικά θέματα των αντικειμένων των σπουδών του Τμήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες και  όρους στην αγγλική γλώσσα στα πεδία των γλωσσικών σπουδών, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και των λογοτεχνικών σπουδών. Το υλικό της διδασκαλίας περιλαμβάνει βασικά κείμενα αγγλόφωνης βιβλιογραφίας που χρησιμοποιείται στα κύρια αντικείμενα των σπουδών τους και αξιοποιείται με τη χρήση επιπρόσθετου υλικού, όπως βίντεο, ακουστικά κείμενα, γλωσσικές ασκήσεις. 

Διδάσκοντες: Αναστασία Γκαϊνταρτζή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Προαιρετικά Μαθήματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Το μάθημα εξοικειώνει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές με τα βασικά εργαλεία και προγράμματα που είναι διαθέσιμα από το πανεπιστήμιο.

Με το πέρας του μαθήματος, κάνοντας χρήση ατομικών σταθμών εργασίας, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση: να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να ρυθμίζουν εφαρμογές mail client, να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μέσω VPN, να περιηγούνται στη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΠΘ και να αναζητούν επιστημονικά έντυπα, να χρησιμοποιούν το λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου eClass, να συνδέονται και να χρησιμοποιούν πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, να εγκαθιστούν και να χρησιμοποιούν το Office 365 και εναλλακτικά λογισμικά ανοιχτού κώδικα, να χειρίζονται αρχεία και φακέλους, τόσο online όσο και offline, να κάνουν βασικούς αριθμητικούς υπολογισμούς, να αποθηκεύουν δεδομένα και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους.

Διδάσκοντες:  Ευάγγελος Καραμούστος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Μέσα από το μάθημα οι φοιτήτριες/φοιτητές εισάγονται στη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πολυμέσων. Ανακαλύπτουν την εξέλιξη της τεχνολογίας υπολογιστών από τη δημιουργία τους έως το σήμερα και τις επερχόμενες εξελίξεις του μέλλοντος (π.χ. ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη). Ενθαρρύνονται να εξετάσουν πιθανές επιδράσεις της χρήσης των υπολογιστών και των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης πάνω σε κοινωνικά ζητήματα, και ευαισθητοποιούνται σε θέματα ηθικής και ασφάλειας δεδομένων (Ασφάλεια και κρυπτογραφία).

 

Διδάσκοντες:  Ευάγγελος Καραμούστος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Οι φοιτήτριες/φοιτητές διδάσκονται τα βασικά προγράμματα επεξεργασίας, μορφοποίησης και προβολής κειμένου, (WORD, GOOGLE DOCS, POWERPOINT, LATEX) με στόχο να αξιοποιηθούν στην συγγραφή επιστημονικών κειμένων – εργασιών – άρθρων.

Ολοκληρώνοντας το μάθημα, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τα βασικά εργαλεία μορφοποίησης κειμένου, να μετατρέπουν τα κείμενα σε άλλες μορφές αρχείων, να χρησιμοποιούν τις  λειτουργίες προεπισκόπησης και εκτύπωσης, να κατανοούν τη δομή και τον τρόπο συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου, να χειρίζονται προγράμματα παρουσίασης και να συντάσσουν βιβλιογραφικές αναφορές με το σύστημα ΑΡΑ.

Διδάσκοντες:  Ευάγγελος Καραμούστος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Το μάθημα εισάγει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές στις βασικές αρχές και μεθόδους που διέπουν τη στατιστική ανάλυση, (περιγραφική και επαγωγική στατιστική), με στόχο να αποκτήσουν κατανόηση του τρόπου χειρισμού ερευνητικών δεδομένων.

Αξιοποιώντας ευρέως χρησιμοποιούμενα στατιστικά προγράμματα ( EXCEL – SPSS – R ) οι φοιτήτριες/φοιτητές μαθαίνουν διαδικασίες αναζήτησης, συλλογής και επεξεργασίας ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Αυτό πραγματοποιείται και μέσα από τη χρήση ασκήσεων με πραγματικά ή οιονεί ερευνητικά παραδείγματα. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν βασικές έννοιες της στατιστικής, να εξάγουν ερευνητικές υποθέσεις (π.χ. μέσα από μελέτη της βιβλιογραφίας ή θεμάτων επιστημονικού ενδιαφέροντος), να κάνουν έλεγχο των εν λόγω υποθέσεων, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων (π.χ. T-test, ANOVAs), και τέλος να κάνουν ερμηνεία και συζήτηση των αποτελεσμάτων

 

Διδάσκοντες:  Ευάγγελος Καραμούστος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ