Επιτροπές

Επιτροπές Τ.Γ.Δ.Σ.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συντονίζει και μεριμνά για την οργάνωση της ΠΑ.

(Τακτικά μέλη: Νικόλαος Γογωνάς, Εμμανουέλα Κάντζια, Αναστασία Γκαϊνταρτζή)

Η Επιτροπή Ξένων Γλωσσών εποπτεύει τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών του Τμήματος και συντάσσει syllabi για κάθε γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες ρυθμιστικών φορέων γλωσσομάθειας.

(Τακτικά μέλη: Ιωάννης Γαλαντόμος, Ρούλα Κίτσιου, Αναστασία Γκαϊνταρτζή)

Η Επιτροπή Σύνδεσης με την Κοινωνία συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με εκπαιδευτικούς και παραγωγικούς φορείς.

(Τακτικά μέλη: Ειρήνη Σηφάκη, Ρούλα Κίτσιου, Αναστασία Γκαϊνταρτζή)

Η Επιτροπή Εκδηλώσεων και Προβολής μεριμνά για την προβολή του Τμήματος, σχεδιάζει ενημερωτικά φυλλάδια και διοργανώνει τις πάσης φύσεως τελετές.

(Τακτικά μέλη: Ειρήνη Σηφάκη, Ρούλα Κίτσιου)

Η Επιτροπή επίβλεψης και διαχείρισης χώρων και εξοπλισμού κατανέμει τους χώρους στο προσωπικό του Τμήματος, καταγράφει την υλικοτεχνική υποδομή και τις ανάγκες πάσης φύσεως.

(Τακτικά μέλη: Γεώργιος Αναστασίου, Ιωάννης Γαλαντόμος)

Η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων οργανώνει και διαχειρίζεται τα κονδύλια που κατανέμονται από το Ίδρυμα προς το Τμήμα, καθώς και τυχόν πρόσθετους πόρους.

(Τακτικά μέλη: Γεώργιος Αναστασίου, Ιωάννης Γαλαντόμος)

Η Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων μεριμνά για την ευζωΐα των φοιτητριών/των.

(Τακτικά μέλη: Ειρήνη Σηφάκη, Ελένη Αναστασάκη, Ρούλα Κίτσιου)

Η Επιτροπή ΟΜΕΑ συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος και τις διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ/ΠΘ.

(Τακτικά μέλη: Ειρήνη Σηφάκη, Σπυρίδων Κιοσσές, Ελένη Αναστασάκη, Ρούλα Κίτσιου)

Η Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων οργανώνει και εποπτεύει τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα.

(Τακτικά μέλη: Ειρήνη Σηφάκη, Ιωάννης Γαλαντόμος, Σπυρίδων Κιοσσές, Ελένη Αναστασάκη, Ρούλα Κίτσιου, Εμμανουέλα Κάντζια, Αικατερίνη Μακρή, Νικόλαος Γογωνάς)

Η Επιτροπή Ιστοσελίδας ενημερώνει και επικαιροποιεί την ιστοσελίδα του Τμήματος.

(Τακτικά μέλη: Ειρήνη Σηφάκη, Αικατερίνη Μακρή, Εμμανουέλα Κάντζια)

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας μεριμνά για την εναρμόνιση των ερευνητικών πρακτικών του Τμήματος με την εκάστοτε νομοθεσία, τις οδηγίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών νόμων και κανόνων σχετικά με τη δεοντολογικά ορθή διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας.

(Τακτικά μέλη: Ειρήνη Σηφάκη, Σπυρίδων Κιοσσές, Ρούλα Κίτσιου)

Η Επιτροπή επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων εισηγείται προς τη Συνέλευση την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος σε διάφορους/ες κλάδους και ειδικότητες.

(Τακτικά μέλη: Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναστασία Γκαϊνταρτζή, Αικατερίνη Μακρή)

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

(Τακτικά μέλη: Ειρήνη Σηφάκη, Ιωάννης Γαλαντόμος, Ελένη Αναστασάκη, Ρούλα Κίτσιου, Αναστασία Γκαϊνταρτζή)

H επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις για μετακίνηση μέσω προγράμματος Erasmus και αποφασίζει για τον εσωτερικό κανονισμό μετακίνησης του Τμήματος. 

(Τακτικά μέλη: Έλενα Αναστασάκη, Ιωάννης Γαλαντόμος, Ρούλα Κίτσιου)

Το ΤΓΔΣ διοικείται από Προσωρινή Συνέλευση (ΠΣ) (βάσει της §6, Άρθρο 22, ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α΄) μέχρι να καταστεί αυτοδύναμο. Οι πιο βασικές αρμοδιότητες της ΠΣ του Τμήματος είναι:

  • η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος
  • η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος και
  • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής.

Η ΠΣ του ΤΓΔΣ λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΘ, συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν προκύπτουν ανάγκες σύγκλησης. Για την επεξεργασία διαφόρων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λειτουργικών θεμάτων η ΠΣ μπορεί να ορίζει Επιτροπές Εργασίας.