Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πληροφορίες

Προς το παρόν, στο ΤΓΔΣ δεν λειτουργούν οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Ωστόσο, προγραμματίζεται η έναρξη και λειτουργία ΠΜΣ σχετικών με το επιστημονικό προφίλ του Τμήματος στο άμεσο μέλλον.

Προπτυχιακές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Μεταδιδακτορική Έρευνα