Προπτυχιακές Σπουδές

Κατευθύνσεις

Το Τμήμα προσφέρει ένα ενιαίο πτυχίο και παράλληλα δίνει στους φοιτητές/στις φοιτήτριες την επιλογή ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις που θεραπεύουν συγγενικές αλλά διακριτές επιστημονικές περιοχές:

Η κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ) δίνει έμφαση στις γλώσσες ως εφαρμοσμένες πρακτικές και στην επικοινωνία με άξονα τη διαπολιτισμικότητα. Ειδικότερα, οι γλώσσες προσεγγίζονται ως γέφυρες για τη διασφάλιση της συμπερίληψης και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η μελέτη και ανάλυση της χρήσης ή και της διδασκαλίας της γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης αντλεί από παραδείγματα που προέρχονται από συγκεκριμένες φυσικές γλώσσες που προσφέρονται στο τμήμα (αραβικά, ιαπωνικά, ισπανικά, κινεζικά).

Εφαρμόζοντας μια διαπολιτισμική και κριτική ματιά απώτερος στόχος είναι η επαναδιαπραγμάτευση σημαντικών εννοιών, όπως είναι η ταυτότητα, η διαμεσολάβηση, η συμπερίληψη και η παγκοσμιότητα, αλλά και η προβληματοποίηση φαινομένων όπως η μετανάστευση, ο ρατσισμός και η παγκοσμιοποίηση.

Παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη κατεύθυνση οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται -ανάμεσα σε άλλα- να απασχοληθούν έπειτα σε εκπαιδευτικές και πολιτισμικές δομές, πολύγλωσσα περιβάλλοντα μετάφρασης και διερμηνείας, μη κυβερνητικούς και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με τη μετανάστευση, πολυεθνικές εταιρείες που προϋποθέτουν την ύπαρξη διαμεσολάβησης.

Η κατεύθυνση Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ) επικεντρώνεται στη μελέτη του πολιτισμού και της λογοτεχνίας, με άξονες τη διαπολιτισμικότητα, τη διεπιστημονικότητα και τη διακαλλιτεχνικότητα. Στο πλαίσιο της ΛΣ, το λογοτεχνικό πεδίο προσεγγίζεται ως ένας δυναμικός χώρος συνάντησης πολιτισμών και παραδόσεων – ένας χώρος διαπραγμάτευσης, ζυμώσεων και δημιουργίας νέων ταυτοτήτων. Η κατεύθυνση παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θεωρητικά εργαλεία και δεξιότητες για την απασχόλησή τους στους τομείς της πολιτισμικής διαχείρισης (ιδρύματα και οργανισμοί, μουσεία, αρχεία κ.ά.), των επαγγελμάτων γραφής, της διαμεσολάβησης στον επαγγελματικό χώρο, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τον πολιτισμικό τουρισμό

Αποστολή του Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι να θεραπεύσει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Για τον σκοπό αυτό το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει διεπιστημονικά μαθήματα προσανατολισμένα σε μια ολιστική προσέγγιση σύγχρονων, ανθεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς που στοχεύουν στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης. Στο πρόγραμμά μας οι φοιτήτριες/φοιτητές εξερευνούν πεδία όπως η πολυπολιτισμικότητα και οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις, η παγκοσμιότητα, η ιστορία της διανόησης και η διαπολιτισμική μεσολάβηση και επικοινωνία. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος φιλοδοξεί να διευρύνει την κατανόηση της διαπολιτισμικής διάστασης της γλώσσας σε μια σύνθετη και πλουραλιστική θέαση του κόσμου. Για τον λόγο αυτό επιχειρεί να αναθεωρήσει ηγεμονικές ερμηνείες και εμπνέεται από σύγχρονες, κριτικές και βασισμένες στην τέχνη προσεγγίσεις για την κατανόηση των πολιτισμικών πρακτικών και των διαπολιτισμικών σχέσεων. Μέρος της αποστολής του Τμήματος είναι να αναδείξει και να προωθήσει τη συνειδητοποίηση του ρόλου και των πολιτικών της γλώσσας/των γλωσσών στη διαπολιτισμική επικοινωνία με αντίκτυπο τόσο στην προσωπική ανάπτυξη της/του κάθε φοιτήτριας/φοιτητή προς την ενεργή πολιτειότητα όσο και στη διαπολιτισμική συνεννόηση, τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο και την ειρηνική συνεργασία ανάμεσα στους λαούς.

Όραμα του Τμήματος

Όραμα του Τμήματος σύμφωνα με τον στρατηγικό του σχεδιασμό είναι να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές της Μέσης και Άπω Ανατολής, καθώς και με γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου. Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της.

Πρόγραμμα ERASMUS

Tο Τμήμα έχει συνάψει συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια:

Στοχοθεσία και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το τρέχον ΠΠΣ του ΤΓΔΣ στοχεύει στην απόκτηση ειδικών και γενικών ικανοτήτων, ώστε οι απόφοιτες/οι να αναπτύξουν διακριτή επιστημονική και επαγγελματική ταυτότητα ως ειδικές/οί στις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές, τις διαπολιτισμικές σπουδές και τις διαπολιτισμικές/συγκριτικές λογοτεχνικές σπουδές.

 • Να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση των απαραίτητων πηγών και τεχνολογικών μέσων,
 • Να εργάζονται αποτελεσματικά αυτόνομα αλλά και σε ομάδες,
 • Να επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας,
 • Να επιδεικνύουν ικανότητα εντοπισμού, κατάθεσης και επίλυσης προβλημάτων,
 • Να επιδεικνύουν ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε διάφορες περιστάσεις,
 • Να καταρτίζουν και να υλοποιούν project σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα,
 • Να δουλεύουν με ομαδικό πνεύμα αξιοποιώντας τις διαφορές τους και τις δυνάμεις τους και μοιράζοντας την επιτυχία τους
 • Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με σεβασμό στα μέλη της ομάδας,
 • Να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν από πολιτισμικές διαφορές, και να εφαρμόζουν στρατηγικές για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων.
 • Να είναι ανοιχτές/οί σε διαφορετικούς τρόπους μάθησης, προσέγγισης της γνώσης και διαχείρισης της πληροφορίας
 • Να σκέφτονται σφαιρικά και κριτικά με ευελιξία αναγνωρίζοντας πιθανές εστίες έντασης που οφείλονται σε διαπολιτισμικές διαφορές,
 • Να επιθυμούν και να επιδιώκουν την ειρηνική συμβίωση και επαφή των λαών.
 • Να εξοικειωθούν με τη λογοτεχνία ως επιστημονικό πεδίο,
 • Να αναγνωρίσουν τη λογοτεχνική ανάγνωση ως φορέα διαπολιτισμικών χαρακτηριστικών,
 • Να αναπτύξουν στάσεις φιλαναγνωσίας στην καθημερινή τους ζωή,
 • Να συνδέσουν τις αξίες και τις μεθόδους της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής με την προσέγγιση κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων,
 • Να εφαρμόζουν αρχές διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσα από έργα τέχνης και καλλιτεχνικής γραφής,
 • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία και τις ποικίλες όψεις της έννοιας του πολιτισμού,
 • Να αναπτύξουν επίγνωση των διαπολιτισμικών σχέσεων ανάμεσα στον ελληνικό πολιτισμό και τους πολιτισμούς της Μέσης και της Άπω Ανατολής,
 • Να είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά και να προσεγγίζουν διεπιστημονικά τις βασικές θεωρητικές αρχές της γλωσσολογικής επιστήμης,
 • Να αναγνωρίσουν τις αρχές, τις μεθόδους και τις πρακτικές εφαρμογές της επιστήμης της μετάφρασης σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα,
 • Να συνειδητοποιήσουν την αξία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας,
 • Να διαμορφώνουν συνθήκες αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας,
 • Να ανιχνεύουν τις επιδράσεις και την πρόσληψη του ελληνικού κόσμου στον σύγχρονο πολιτισμό,
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
 • Να αναλύουν και να κατανοούν κείμενα της αρχαίας ελληνικής και ελληνιστικής γραμματείας,
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών,
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διαπολιτισμικά project,
 • Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης σε διαπολιτισμικά και κατ’ επέκταση σε διεθνικά περιβάλλοντα,
 • Να αναγνωρίζουν φαινόμενα της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας αξιοποιώντας αναλυτικά εργαλεία της κοινωνιογλωσσολογίας,
 • Να αναστοχάζονται αναφορικά με τη γλωσσική χρήση και τη σχέση της με την ορατότητα και τον αποκλεισμό διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο της ενεργούς και κριτικής πολιτειότητας,
 • Να ενδυναμωθούν σχετικά με τα γλωσσικά τους ρεπερτόρια και να συνειδητοποιήσουν την ποικιλομορφία της γλώσσας υπερβαίνοντας την ιδεολογία της πρότυπης γλώσσας,
 • Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας,
 • Να επικοινωνούν σε βασικές γλώσσες της Μέσης και της Άπω Ανατολής,
 • Να κατανοούν τις πολιτικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις φαινομένων, όπως η διγλωσσία και η πολυγλωσσία,
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αναγνωστικές εμψυχώσεις και εργαστήρια δημιουργικής γραφής,
 • Να γράφουν κείμενα σε δομημένο και επιστημονικό/ακαδημαϊκό ύφος ή να διορθώνουν κείμενα άλλων,
 • Να εκτιμούν τους ψηφιακούς παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία και να αξιολογούν κριτικά τα βασικά ευρήματα σύγχρονων ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία,
 • Να διακρίνουν ηθικά ζητήματα στα λογοτεχνικά κείμενα και να τα συσχετίζουν με διάφορα πολιτισμικά και ιστορικά πλαίσια,
 • Να κατανοούν τις διαδικασίες που ενεργοποιούνται για την επίλυση συγκρούσεων σε τοπικό και διεθνικό περιβάλλον,
 • Να προσεγγίζουν κριτικά τον ρόλο της μετανάστευσης στη διαμόρφωση ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων,
 • Να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε διεθνικά δίκτυα πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων σε κράτη όπου οι δυνατότητες αυτές έχουν μικρότερη ανάπτυξη·
 • Να κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ γλώσσας ή λογοτεχνίας, λόγων και εξουσίας,
 • Να συσχετίζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με τις μεθοδολογικές πρακτικές,
 • Να εμπλακούν σε ερευνητικές διαδικασίες και να αναπτύξουν ερευνητική περιέργεια γύρω από τα αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα,
 • Να συλλάβουν πρωτότυπα ερευνητικά σχέδια και να τα υλοποιήσουν με στόχο τη διεύρυνση του πεδίου των εφαρμοσμένων γλωσσών και των διαπολιτισμικών σπουδών στην Ελλάδα,
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες δημόσιου λόγου και διαπολιτισμικού διαλόγου και να συνεισφέρουν με τις φωνές τους στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με ζητήματα διαπολιτισμικότητας,
 • Να έχουν διευρύνει τις γλωσσικές και πολιτισμικές εμπειρίες τους μέσω κινητικότητας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού,
 • Να έχουν κοινωνικοποιηθεί στο πλαίσιο ποικίλων φοιτητικών ομάδων της σχολής και του πανεπιστημίου συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της ταυτότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
 • Να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες διαμεσολάβησης που θα αναπτύξουν μέσα από τις σπουδές τους στο ΤΓΔΣ, ώστε να οραματιστούν και να επιδιώξουν έναν πιο δίκαιο και συμπεριληπτικό κόσμο.

Πρακτική
Άσκηση

Πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

Πτυχιακή
Εργασία

Μάθετε περισσότερα για την Πτυχιακή σας Εργασία

Πτυχιακή Εργασία

Μάθετε περισσότερα για την Πτυχιακή σας Εργασία

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Πληροφορίες για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις

Erasmus+

Ενημερωθείτε για την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Erasmus

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης.

Πτυχιακή Εργασία

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συγκρότηση της επιστημονικής ταυτότητας της/του φοιτήτριας/φοιτητή καθώς αποτελεί μια ολοκληρωμένη, ερευνητική παρουσίαση ενός θέματος των σπουδών της/του.

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις απευθύνονται σε όσους αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και κάτοχους πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ακόμα πτυχίο προπτυχιακών σπουδών και να εστιάσουν σε διαφορετικό επιστημονικό πεδίο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Μεταδιδακτορική Έρευνα