Φοιτητικά

Erasmus+

Στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας πρόγραμμα ERASMUS+, το ΤΓΔΣ έχει συνάψει τις εξής συνεργασίες:

  • Γερμανία (Πανεπιστήμιο του Chemnitz)
  • Γαλλία (Πανεπιστήμιο του Bordeaux)
  • Τσεχία (Πανεπιστήμιο Masaryk)
  • Ιταλία (Πανεπιστήμιο Ουρμπίνο Carlo Bo)

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να βρουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Π.Θ.

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα μιας πληρέστερης γνώσης και κατανόησης των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων του επαγγελματικού τους πεδίου με στόχο την καλύτερη ένταξή τους στον χώρο εργασίας αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους. Στο πλαίσιο της ΠΑ, οι φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος μπορούν να εργαστούν για καθορισμένο αριθμό μηνών, ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ανάλογα με την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, στην εκπαίδευση, σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στα αντικείμενα των Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών και στην πρακτική τους εφαρμογή.

Προϋποθέσεις

Η ΠΑ είναι υποχρεωτική, χωρίς βαθμολογία και υλοποιείται κατά τη διάρκεια του όγδοου (8ου) εξαμήνου και μετέπειτα. Προϋποθέσεις ώστε να επιτραπεί σε μια/έναν φοιτήτρια/φοιτητή να ξεκινήσει την ΠΑ είναι η αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 και η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας 150 ECTS.

Στην περίπτωση πραγματοποίησης ΠΑ στο εξωτερικό, οι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να πληρούν το επιπρόσθετο κριτήριο της αποδεδειγμένης γνώσης της ξένης γλώσσας στην οποία θα γίνει η επίβλεψη/εποπτεία και η υλοποίηση της ΠΑ στο φορέα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΠΑ αναγράφεται στο παράρτημα του πτυχίου.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Διοικητική υποστήριξη

Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι φοιτήτριες/φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://pa.uth.gr/

Πτυχιακή Εργασία

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι προαιρετική και στις δύο κατευθύνσεις. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη ερευνητική παρουσίαση ενός θέματος που εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το βάρος της ΠΕ καθορίζεται σε δέκα (10) ECTS. Κάθε ΠΕ εκπονείται από έναν φοιτητή ή ομάδα φοιτητών και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδρύματος. Το θέμα της δεν μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα και απαιτήσεις φορέων ή σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

Η έναρξη της Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) μπορεί να γίνει από το έβδομο (7ο) εξάμηνο των σπουδών και εφόσον ο φοιτητής ή φοιτήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα συνολικού βάρους 120 ECTS.

Η εκπόνηση της ΠΕ γίνεται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος και παρουσιάζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος και απαρτίζεται από τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ ή διδάσκοντες με άλλο καθεστώς του Τμήματος ή του Π.Θ. με συναφές γνωστικό αντικείμενο με το θέμα της ΠΕ. Η επιτροπή δέχεται και βαθμολογεί ή απορρίπτει την εργασία. Ο/η φοιτητής/τρια έχει την ευθύνη για την περιοδική ενημέρωση του εποπτεύοντος μέλους ΔΕΠ για την πρόοδο της ΠΕ.

Ο/η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση της ΠΕ, την καταθέτει γραπτώς στη γραμματεία του Τμήματος και την παρουσιάζει ενώπιον της επιτροπής, σε δημόσια παρουσίαση, κατά την διάρκεια μίας εκ των τριών εξεταστικών περιόδων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Η/Ο Ακαδημαϊκή/ός σύμβουλος (ΑΣΣ) βοηθά τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο αποδοτικό τρόπο και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Επίσης, η/ο ΑΣΣ λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές που της/του έχουν ανατεθεί και υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως η Φοιτητική Μέριμνα και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητριών/φοιτητών. Με άλλα λόγια, η/ο ΑΣΣ έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και διευκόλυνσης των φοιτητριών/φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία και τους παρέχει τα απαραίτητα μέσα/εργαλεία για την επίλυση των αποριών τους, καθοδηγώντας τις/τους μέχρι και την αποφοίτησή τους.

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις απευθύνονται σε όσους αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και κάτοχους πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ακόμα πτυχίο προπτυχιακών σπουδών και να εστιάσουν σε διαφορετικό επιστημονικό πεδίο.

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2023, καθημερινά 11:00-13:00 στον χώρο της Γραμματείας ή ταχυδρομικά (Γκλαβάνη 37 & 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221, Βόλος), με τελευταία προθεσμία σφραγίδας ταχυδρομείου την 15η Νοεμβρίου 2023.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου 2023. Για τις ακριβείς ημερομηνίες θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νεότερη ανακοίνωση πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.