ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχική 9 Σπουδές

Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εφεξής ΠΘ) δημιουργήθηκε με τον Ν.4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α΄/29.01.2019). Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί ένα από τα 35 Τμήματα του Πανεπιστημίου και είναι το μοναδικό που λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι προπτυχιακές φοιτήτριες/προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ), διάρκειας 4 ετών (240 ECTS), που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή τίτλου στις “Γλωσσικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές”.
Αποστολή του Τμήματος είναι να θεραπεύσει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Για τον σκοπό αυτό το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει διεπιστημονικά μαθήματα προσανατολισμένα σε μια ολιστική προσέγγιση σύγχρονων, ανθεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς που στοχεύουν στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης. Στο πρόγραμμά μας οι φοιτήτριες/φοιτητές εξερευνούν πεδία όπως η πολυπολιτισμικότητα και οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις, η παγκοσμιότητα, η ιστορία της διανόησης και η διαπολιτισμική μεσολάβηση και επικοινωνία. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος φιλοδοξεί να διευρύνει την κατανόηση της διαπολιτισμικής διάστασης της γλώσσας σε μια σύνθετη και πλουραλιστική θέαση του κόσμου. Για τον λόγο αυτό επιχειρεί να αναθεωρήσει ηγεμονικές ερμηνείες και εμπνέεται από σύγχρονες, κριτικές και βασισμένες στην τέχνη προσεγγίσεις για την κατανόηση των πολιτισμικών πρακτικών και των διαπολιτισμικών σχέσεων. Μέρος της αποστολής του Τμήματος είναι να αναδείξει και να προωθήσει τη συνειδητοποίηση του ρόλου και των πολιτικών της γλώσσας/των γλωσσών στη διαπολιτισμική επικοινωνία με αντίκτυπο τόσο στην προσωπική ανάπτυξη της/του κάθε φοιτήτριας/φοιτητή προς την ενεργή πολιτειότητα όσο και στη διαπολιτισμική συνεννόηση, τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο και την ειρηνική συνεργασία ανάμεσα στους λαούς.
Όραμα του Τμήματος σύμφωνα με τον στρατηγικό του σχεδιασμό είναι να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές της Μέσης και Άπω Ανατολής, καθώς και με γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου. Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της.
Η ενίσχυση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας αποτελούν εξάλλου στρατηγικό άξονα προτεραιότητας στην ΕΕ στο πλαίσιο υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα (βλ. ενδεικτικά το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη) για την ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτούς τους τομείς. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Το ΤΓΔΣ φιλοδοξεί λοιπόν να κάνει αισθητή την παρουσία νέων ιδεών, την τόνωση νέων διεπιστημονικών προσεγγίσεων και τρόπων διαπολιτισμικής συνεργασίας, μάθησης, αξιολόγησης με κύρια χαρακτηριστικά την ανοιχτότητα, τη γλωσσική πολυμορφία και τον πολιτιστικό πλουραλισμό και τη διαπολιτισμικότητα που έχουν στη βάση τους την αξία της γλωσσικής και της χωρικής δικαιοσύνης και αποβλέποντας εντέλει στην κοινωνική αλλαγή μέσα από συνειδητοποιημένους/ες πολίτες που θα μπορούν να στέκονται κριτικά και να συνδιαμορφώνουν ενεργά τους κόσμους στους οποίους δρουν.

Μαθήματα

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Οδηγός Σπουδών

ERASMUS

Tο Τμήμα έχει συνάψει συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια:

Oxford University

University of Yale

University of Harvard

Stanford University

$

Για την Αίτηση Αναγνώρισης, πατήστε   εδώ

$

Για τον Κανονισμό Erasmus, πατήστε    εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης.
 

Πατήστε εδώ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συγκρότηση της επιστημονικής ταυτότητας της/του φοιτήτριας/φοιτητή καθώς αποτελεί μια ολοκληρωμένη, ερευνητική παρουσίαση ενός θέματος των σπουδών της/του.

 

Πατήστε εδώ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις απευθύνονται σε όσους αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και κάτοχους πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ακόμα πτυχίο προπτυχιακών σπουδών και να εστιάσουν σε διαφορετικό επιστημονικό πεδίο.

 

Πατήστε εδώ

Έντυπα και Αιτήσεις

 

Πατήστε εδώ

Κανονισμοί – Οδηγοί

 

Πατήστε εδώ

Προς το παρόν, στο ΤΓΔΣ δεν λειτουργούν οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, στο ΤΓΔΣ εκπονούν Διδακτορική Διατριβή 5 φοιτήτριες.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη ερευνητών/τριών για την προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης και πιστοποιεί την παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΤΓΔΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Το Πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του ΤΓΔΣ του ΠΘ οργανώνεται και λειτουργεί επί τη βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (2018) του ΠΘ και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως, κάθε φορά, αυτό ισχύει.

 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας

Ο/Η  υποψήφιος/α υποβάλλει τους μήνες που προηγούνται της έναρξης κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, δηλ. τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο, στη Γραμματεία του Τμήματος Φάκελο Υποψηφιότητας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ο οποίος περιλαμβάνει:

α. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4485/2017, Α΄ 114) (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ. Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από το(ν) ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής).

δ. Αντίγραφο ΔΜΣ (με αναγνώριση από το(ν) ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής) τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

ε. Αντίγραφο πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

Στ. Αντίγραφο τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Common European Framework of Reference for languages, Council of Europe).

στ. Ερευνητική Πρόταση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4485/2017, Α΄ 114) (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).

ζ. Μία (1) τουλάχιστον Συστατική Επιστολή.

η. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).

θ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

ι. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση του ΔΔ τόσο για τους/τις κατόχους ΔΜΣ, όσο και για τους/τις μη κατόχους ΔΜΣ είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

 

Υποψήφιες Διδακτόρισσες/Υποψήφιοι Διδάκτορες ΤΓΔΣ

Από τον Φεβρουάριο του 2022 είναι εγγεγραμμένες στο Πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του ΤΓΔΣ οι ακόλουθες διδακτορικές φοιτήτριες:

  1. Στέλλα Μπράτιμου, “To δικαίωμα στην πλατεία» και η κοινωνιογλωσσική κατασκευή της: Γλωσσικό Τοπίο και χωρικά ρεπερτόρια της πλατείας Εξαρχείων
  2. Χριστίνα Φάκαλου, “Η κατασκευή της έννοιας του ασύλου μέσα από τον λόγο. Το ελληνικό παράδειγμα.”
  3. Ελένη Ματσούκη, “Η μεταφορική ικανότητα στον γραπτό λόγο ατόμων που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα

Προς το παρόν, στο ΤΓΔΣ δεν υπάρχουν διδάκτορες που εκπονούν Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μετάβαση στο περιεχόμενο