ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχική 9 Μαθήματα
Μαθήματα Κορμού

 

Α εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Εισαγωγή στις Γλωσσικές Σπουδές ΚΟ1100 5
2 Κοινωνιογλωσσολογία: Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμός ΚΟ1109 5
3 Εισαγωγή στις Διαπολιτισμικές Σπουδές ΚΟ1400 5
4 Πολιτισμός: Θεωρητικές προσεγγίσεις ΚΟ1300 5
5 Εισαγωγή στην Αρχαία ελληνική και ελληνιστική γραμματεία ΚΟ1600 5
6 Παγκόσμια Λογοτεχνία και αισθητικά ρεύματα ΚΟ1500 5

 

Β εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης ΚΟ2100 5
2 Διδακτική των γλωσσών ΚΟ2700 5
3 Πολιτισμική ιστορία και παγκοσμιότητα ΚΟ2300 5
4 Διεθνείς πολιτισμικές σχέσεις και πολιτισμικοί οργανισμοί ΚΟ2400 5
5 Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία ΚΟ2500 5
6 Ιστορία της νεοελληνικής γραμματείας ΚΟ2509 5

 

Γ εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές όψεις της πολυγλωσσίας ΚΟ3100 5
2 Εισαγωγή στη Μεταφρασεολογία ΚΟ3200 5
3 Διαπολιτισμική επικοινωνία Ι ΚΟ3400 5
4 Διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας ΚΟ3700 5
5 Θεωρία Λογοτεχνίας και πολιτισμική κριτική ΚΟ3500 5
6 ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο Ι) ΞΓ3961 5
ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο Ι) ΞΓ3971 5
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο Ι) ΞΓ3981 5
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο Ι) ΞΓ3991 5

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: Εφαρμοσμένων γλωσσών & Διαπολιτισμικής επικοινωνίας (ΕΓΔΕ)

 

Δ εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Διαπολιτισμική εκπαίδευση ΚΟ4700 5
2 Διαπολιτισμική επικοινωνία ΙΙ ΚΟ4400 5
3 Λογοτεχνία, εκπαίδευση και διαπολιτισμικές σχέσεις ΚΟ4709 5
4 Γλωσσικές εφαρμογές στην Οικονομία και τις Διεθνείς σχέσεις ΓΔ4110 4
5 Μετανάστευση και ταυτότητες ΓΔ4810 4
6 ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ4962 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ4972 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ4982 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ4992 3
7 ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο Ι) ΞΓ4961 4
ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο Ι) ΞΓ4971 4
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο Ι) ΞΓ4981 4
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο Ι) ΞΓ4991 4
επιλογής
1 Αρχαία ελληνική γραμματεία Ι ΛΣ4620 5
2 Κείμενα και συγγραφείς της νεότερης και σύγχρονης Λογοτεχνίας Ι ΛΣ4520 5
3 Λογοτεχνική μετάφραση: Θεωρία και πράξη ΛΣ4220 5

 

Ε εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Ερευνητική μεθοδολογία Ι ΚΟ5000 5
2 Αφήγηση-Ανάλυση Λόγου ΚΟ5100 5
3 Διαπολιτισμική Ψυχολογία και Πολιτισμική Διαμεσολάβηση (Επίλυση συγκρούσεων) ΓΔ5410 5
4 Κοινωνικά περιβάλλοντα Μετάφρασης & Διερμηνείας ΓΔ5210 5
5 Μετάφραση Α→Β Ι ΓΔ5219 5
6 ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ5963 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ5973 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ5983 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ5993 2
7 ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ5962 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ5972 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ5982 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ5992 3
επιλογής
1 Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙ ΛΣ5620 5
2 Κείμενα και συγγραφείς της νεότερης και σύγχρονης λογοτεχνίας ΙΙ ΛΣ5520 5
3 Ψηφιακές εφαρμογές στις λογοτεχνικές σπουδές: Από τις ψηφιακές πηγές στη διαδικτυακή ανάγνωση ΛΣ5529 5
4 Διδακτική της Λογοτεχνίας ΛΣ5420 5

 

ΣΤ εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Ερευνητική μεθοδολογία ΙΙ ΚΟ6000 5
2 Ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία-Πολυγραμματισμοί ΚΟ6800 5
3 Δημόσιος λόγος-Ρητορική ΓΔ6110 5
4 Διαπολιτισμικό management ΓΔ6810 5
5 Μετάφραση Α→Β ΙΙ ΓΔ6210 5
6 ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο IV) ΞΓ6964 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο IV) ΞΓ6974 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο IV) ΞΓ6984 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο IV) ΞΓ6994 3
7 ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ6963 2
ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ6973 2
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ6983 2
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ6993 2
επιλογής
1 Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙΙ ΛΣ6620 5
2 Ταυτότητες και ετερότητες στη Νεοελληνική Λογοτεχνία ΛΣ6520 5
3 Οι νέες τεχνολογίες στη διδακτική της Λογοτεχνίας ΛΣ6720 5
4 Λογοτεχνία και πολιτισμική εικονολογία ΛΣ6529 5

 

Ζ εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Σχεδιασμός και εφαρμογή διαπολιτισμικού project ΓΔ7810 10
2 Μετάφραση Β→Α ΓΔ7210 5
3 ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο V) ΞΓ7965 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο V) ΞΓ7975 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο V) ΞΓ7985 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο V) ΞΓ7995 2
4 ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙV) ΞΓ7964 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙV) ΞΓ7974 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙV) ΞΓ7984 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙV) ΞΓ7994 3
επιλογής
1 Αφηγήσεις ζωής: Απομνημόνευμα, Μαρτυρία, Ημερολόγιο, Αυτοβιογραφία ΛΣ7520 5
2 Διαθεματικές και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στη Λογοτεχνία ΛΣ7529 5
3 Μετα-αποικιακές σπουδές και Διαπολιτισμική Λογοτεχνία ΛΣ7528 5
4 Η Λογοτεχνία στη μαζική και δημοφιλή κουλτούρα ΛΣ7820 5

 

Ζ-Η εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικό
1 Πτυχιακή Εργασία ΠΕ7030 10

 

Η εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικό
1 Πρακτική Άσκηση ΠΑ8000 30

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ)

 

Δ εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Διαπολιτισμική εκπαίδευση ΚΟ4700 5
2 Διαπολιτισμική επικοινωνία ΙΙ ΚΟ4400 5
3 Λογοτεχνία, εκπαίδευση και διαπολιτισμικές σχέσεις ΚΟ4709 5
4 Αρχαία ελληνική γραμματεία Ι ΛΣ4620 5
5 Κείμενα και συγγραφείς της νεότερης και σύγχρονης Λογοτεχνίας Ι ΛΣ4520 5
6 Λογοτεχνική μετάφραση: Θεωρία και πράξη ΛΣ4220 5
επιλογής
1 Γλωσσικές εφαρμογές στην Οικονομία και τις Διεθνείς σχέσεις ΓΔ4110 4
2 Μετανάστευση και ταυτότητες ΓΔ4810 4
3 ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ4962 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ4972 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ4982 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ4992 3
4 ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο Ι) ΞΓ4961 4
ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο Ι) ΞΓ4971 4
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο Ι) ΞΓ4981 4
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο Ι) ΞΓ4991 4

 

Ε εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Ερευνητική μεθοδολογία Ι ΚΟ5000 5
2 Αφήγηση-Ανάλυση Λόγου ΚΟ5100 5
3 Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙ ΛΣ5620 5
4 Κείμενα και συγγραφείς της νεότερης και σύγχρονης λογοτεχνίας ΙΙ ΛΣ5520 5
5 Ψηφιακές εφαρμογές στις λογοτεχνικές σπουδές: Από τις ψηφιακές πηγές στη διαδικτυακή ανάγνωση ΛΣ5529 5
6 Διδακτική της Λογοτεχνίας ΛΣ5420 5
επιλογής
1 Διαπολιτισμική Ψυχολογία και Πολιτισμική Διαμεσολάβηση (Επίλυση συγκρούσεων) ΓΔ5410 5
2 Κοινωνικά περιβάλλοντα Μετάφρασης & Διερμηνείας ΓΔ5210 5
3 Μετάφραση Α→Β Ι ΓΔ5219 5
4 ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ5963 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ5973 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ5983 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ5993 2
5 ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ5962 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ5972 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ5982 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙ) ΞΓ5992 3

 

ΣΤ εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Ερευνητική μεθοδολογία ΙΙ ΚΟ6000 5
2 Ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία-Πολυγραμματισμοί ΚΟ6800 5
3 Αρχαία ελληνική γραμματεία ΙΙΙ ΛΣ6620 5
4 Ταυτότητες και ετερότητες στη Νεοελληνική Λογοτεχνία ΛΣ6520 5
5 Οι νέες τεχνολογίες στη διδακτική της Λογοτεχνίας ΛΣ6720 5
6 Λογοτεχνία και πολιτισμική εικονολογία ΛΣ6529 5
επιλογής
1 Δημόσιος λόγος-Ρητορική ΓΔ6110 5
2 Διαπολιτισμικό management ΓΔ6810 5
3 Μετάφραση Α→Β ΙΙ ΓΔ6210 5
4 ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο IV) ΞΓ6964 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο IV) ΞΓ6974 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο IV) ΞΓ6984 3
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο IV) ΞΓ6994 3
5 ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ6963 2
ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ6973 2
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ6983 2
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙΙΙ) ΞΓ6993 2

 

Ζ εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικά
1 Αφηγήσεις ζωής: Απομνημόνευμα, Μαρτυρία, Ημερολόγιο, Αυτοβιογραφία ΛΣ7520 5
2 Διαθεματικές και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στη Λογοτεχνία ΛΣ7529 5
3 Μετα-αποικιακές σπουδές και Διαπολιτισμική Λογοτεχνία ΛΣ7528 5
4 Η Λογοτεχνία στη μαζική και δημοφιλή κουλτούρα ΛΣ7820 5
επιλογής
1 Σχεδιασμός και εφαρμογή διαπολιτισμικού project ΓΔ7810 10
2 Μετάφραση Β→Α ΓΔ7210 5
3 ΓΛΩΣΣΑ 1-Κινεζική (Επίπεδο V) ΞΓ7965 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Αραβική (Επίπεδο V) ΞΓ7975 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ισπανική (Επίπεδο V) ΞΓ7985 2
ΓΛΩΣΣΑ 1-Ιαπωνική (Επίπεδο V) ΞΓ7995 2
4 ΓΛΩΣΣΑ 2-Κινεζική (Επίπεδο ΙV) ΞΓ7964 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Αραβική (Επίπεδο ΙV) ΞΓ7974 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ισπανική (Επίπεδο ΙV) ΞΓ7984 3
ΓΛΩΣΣΑ 2-Ιαπωνική (Επίπεδο ΙV) ΞΓ7994 3

 

Ζ-Η εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
επιλογής
1 Πτυχιακή Εργασία ΠΕ7030 10

 

Η εξάμηνο
Α/Α Μάθημα Κωδικός ECTS
υποχρεωτικό
1 Πρακτική Άσκηση ΠΑ8000 30

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο